صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "است"، 28 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
“٭صدائے تیشہ کہ بر سنگ میخورد دگر است752 752 689 276 ارمغان حجاز
“باہر کمال اند کے آشفتگی خوش است276 276 246 278 بانگ درا
“تا ز آغوشِ وداعش داغِ حیرت چیدہ است104 104 77 74 بانگ درا
“دلے کہ عاشق و صابر بود مگر سنگ است724 724 666 243 ارمغان حجاز
“عاقبت منزلِ ما وادیِ خاموشان است205 205 177 195 بانگ درا
“عاقبت منزلِ ما وادیِ خاموشان است481 480 442 202 بال جبریل
آدمی دید است، باقی پوست است466 466 429 184 بال جبریل
آدمی دید است، باقی پوست است466 466 429 184 بال جبریل
آں کہ ارزد صید را عشق است و بس469 469 432 188 بال جبریل
اگر بہ او نرسیدی، تمام بولہبی است754 754 691 278 ارمغان حجاز
بدینِ صعوہ حرام است کارِ شہبازی748 748 686 271 ارمغان حجاز
تو صاحبِ نظری آنچہ در ضمیرِ من است521 521 471 1 ضرب کلیم
چہ بے خبر ز مقامِ محمدِؐ عربی است754 754 691 278 ارمغان حجاز
حیات است در آتشِ خود تپیدن743 743 682 265 ارمغان حجاز
خبر بگیر کہ آوازِ تیشہ و جگر است”752 752 689 276 ارمغان حجاز
در باز دو عالم را، این است شہنشاہی!686 686 636 177 ضرب کلیم
دید آں باشد کہ دیدِ دوست است466 466 429 184 بال جبریل
دیدنِ ہر چیز را شرط است ایں469 469 432 187 بال جبریل
ز دیوبند حُسین احمد! ایں چہ بوالعجبی است754 754 691 278 ارمغان حجاز
ز عشق تا بہ صبوری ہزار فرسنگ است”724 724 666 243 ارمغان حجاز
زیرکی ظنّ است و حیرانی نظر467 467 430 185 بال جبریل
سرود بر سرِ منبر کہ مِلّت از وطن است754 754 691 278 ارمغان حجاز
ظاہرِ نُقرہ گر اسپید است و نو464 464 428 182 بال جبریل
کارِ دوناں حِیلہ و بے شرمی است472 472 434 191 بال جبریل
کارِ مرداں روشنی و گرمی است472 472 434 191 بال جبریل
نُورِ ما چوں آتشِ سنگ از نظر پنہاں خوش است”270 270 240 271 بانگ درا
ہمچو شمعِ کُشتہ در چشمم نگہ خوابیدہ است”104 104 77 74 بانگ درا
وقتِ ہُنر است و کارسازی ست”600 600 549 86 ضرب کلیم