صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "استی"، 2 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
مسلم استی سینہ را از آرزو آباد دار296 296 266 303 بانگ درا
نخلِ شمع استی و درشعلہ دوَد ریشۂ تو235 235 206 229 بانگ درا