صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "از"، 55 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
’از ہر چہ بآئینہ نمایند بہ پرہیز‘639 639 590 127 ضرب کلیم
’کہ گُل بدستِ تو از شاخِ تازہ تر ماند‘521 521 471 1 ضرب کلیم
“پس از مدّت گذار افتاد بر ما کاروانے را”306 306 275 314 بانگ درا
“رفتم کہ خار از پا کشم، محمل نہاں شد از نظر272 272 242 274 بانگ درا
“رفتم کہ خار از پا کشم، محمل نہاں شد از نظر272 272 242 274 بانگ درا
“مرا از شکستن چُناں عار ناید281 281 254 287 بانگ درا
“وفا آموختی از ما، بکارِ دیگراں کر دی181 181 155 167 بانگ درا
(ماخوذ از جرمن)500 499 461 223 بال جبریل
ابرِ رحمت دامن از گُلزارِ من برچید و رفت104 104 77 75 بانگ درا
از غلامی فطرتِ آزاد را رُسوا مکُن290 290 261 296 بانگ درا
از کُجا ایں آتشِ عالم فروز اندوختی211 211 183 202 بانگ درا
از کجا می آید ایں آوازِ دوست،462 462 426 180 بال جبریل
از نفَس در سینۂ خوں گشتہ نشتر داشتم146 146 120 126 بانگ درا
اے کہ نشناسی خفی را از جلی ہُشیار باش295 295 266 302 بانگ درا
بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس از سبَق317 317 284 327 بانگ درا
برتر از اندیشۂ سُود و زیاں ہے زندگی287 287 258 292 بانگ درا
بشنو اے گُل! از جُدائی ہا شکایت می کنم83 83 51 41 بانگ درا
بگیر ایں ہمہ سرمایۂ بہار از من521 521 471 1 ضرب کلیم
بیا ساقی نواے مرغِ زار از شاخسار آمد306 306 275 314 بانگ درا
پالِسی بھی تری پیچیدہ تر از زلفِ ایاز204 204 176 194 بانگ درا
پس از مدّت ازیں شاخِ کہن بانگِ ہزار آمد306 306 275 315 بانگ درا
تا تراشی خواجۂ از برہَمن کافر تری290 290 261 296 بانگ درا
تپش آمادہ تر از خُونِ زلیخا کر دیں158 158 132 140 بانگ درا
تُو مُرغِ سرائی، خورش از خاک بُجوئی248 248 219 246 بانگ درا
جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری290 290 261 296 بانگ درا
جُوئے خوں می چکد از حسرتِ دیرینۂ ما197 197 169 186 بانگ درا
چہ بے پروا گذشتند از نواے صبحگاہِ من742 742 680 263 ارمغان حجاز
خالی از خویش شُدن صورتِ مینایش بود232 232 203 226 بانگ درا
خلوَت از اغیار باید، نے ز یار472 472 434 191 بال جبریل
دگر شاخِ خلیلؑ از خُونِ ما نم ناک می گردد307 307 275 315 بانگ درا
ربودی گوہرے از ما نثارِ دیگراں کر دی”181 181 155 167 بانگ درا
رنگ مے بیروں نشست از بسکہ مینا تنگ بود”634 634 585 121 ضرب کلیم
روشن تر از سحَر ہے زمانے میں شامِ ہند205 205 177 195 بانگ درا
سرود بر سرِ منبر کہ مِلّت از وطن است754 754 691 278 ارمغان حجاز
شعلہ‌ساں از ہر کجا برخاستی، آنجانشیں"249 249 221 247 بانگ درا
صداے آبشاراں از فرازِ کوہسار آمد306 306 275 314 بانگ درا
عشق و رِقّت آید از نانِ حلال471 471 434 190 بال جبریل
علم و حکمت زاید از نانِ حلال471 471 434 190 بال جبریل
قاید قرشی بہ از بخاری٭”531 531 481 11 ضرب کلیم
کرنا یہ عرض میری طرف سے پس از سلام277 277 247 279 بانگ درا
کنار از زاہداں برگیر و بےباکانہ ساغر کش306 306 275 315 بانگ درا
کہ از دیگراں خواستن مومیائی”281 281 254 287 بانگ درا
کہ بُرد آں شور و مستی از سیہ چشمانِ کشمیری!742 742 680 263 ارمغان حجاز
کہ ہے عزیز تر از جاں وہ جانِ جاں مجھ کو123 123 97 99 بانگ درا
کہہ گئے ہیں شاعری جُزویست از پیغمبری216 216 189 209 بانگ درا
گیسوے تو از پرِ پروانہ دارد شانہ اے210 210 183 201 بانگ درا
مسلم استی سینہ را از آرزو آباد دار296 296 266 303 بانگ درا
میں نے اقبالؔ سے از راہِ نصیحت یہ کہا204 204 176 194 بانگ درا
نغمۂ انسانیت کامل نہیں غیر از فغاں182 182 155 168 بانگ درا
نہیں ہے غیر از نمود کچھ بھی جو مدّعا تیری زندگی کا168 168 142 152 بانگ درا
نُورِ ما چوں آتشِ سنگ از نظر پنہاں خوش است”270 270 240 271 بانگ درا
ہمچو نَے از نیستانِ خود حکایت می کنم83 83 51 41 بانگ درا
ہند میں آپ تو از رُوئے سیاست ہیں اہم320 320 288 331 بانگ درا
و انگہش مست و خراب از رہِ بازار بیار”321 321 288 332 بانگ درا
یہ نظر غیر از نگاہِ چشمِ صورت بیں نہیں54 54 24 6 بانگ درا