صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "آید"، 2 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
از کجا می آید ایں آوازِ دوست،462 462 426 180 بال جبریل
عشق و رِقّت آید از نانِ حلال471 471 434 190 بال جبریل