صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "آید"، 2 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
از کجا می آید ایں آوازِ دوست،462 462 426 180 بال جبریل
عشق و رِقّت آید از نانِ حلال471 471 434 190 بال جبریل