صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "آں"، 13 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
آں عزمِ بلند آور آں سوزِ جگر آور751 751 688 275 ارمغان حجاز
آں عزمِ بلند آور آں سوزِ جگر آور751 751 688 275 ارمغان حجاز
آں کہ ارزد صید را عشق است و بس469 469 432 188 بال جبریل
آں کہ بر افلاک رفتارش بود471 471 434 190 بال جبریل
اے خوش آں روز کہ آئی و بصد ناز آئی197 197 169 185 بانگ درا
پھر یہ انساں، آں سوئے افلاک ہے جس کی نظر261 261 232 261 بانگ درا
خوش آں دم کہ ایں نکتہ را بازیابی743 743 682 265 ارمغان حجاز
دید آں باشد کہ دیدِ دوست است466 466 429 184 بال جبریل
ربود آں تُرکِ شیرازی دلِ تبریز و کابل را298 298 268 305 بانگ درا
طلسم ہا شکنَد آں دلے کہ ما داریم725 725 667 245 ارمغان حجاز
کہ بُرد آں شور و مستی از سیہ چشمانِ کشمیری!742 742 680 263 ارمغان حجاز
می ندانی “اوّل آں بنیاد را ویراں کنند”294 294 264 300 بانگ درا
ہنگامۂ این و آں ہے کیا چیز632 632 583 119 ضرب کلیم