صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "آور"، 5 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
آں عزمِ بلند آور آں سوزِ جگر آور751 751 688 275 ارمغان حجاز
آں عزمِ بلند آور آں سوزِ جگر آور751 751 688 275 ارمغان حجاز
بہ مشتاقاں حدیثِ خواجۂؐ بدر و حنین آور306 306 275 315 بانگ درا
شمشیرِ پدر خواہی بازوے پدر آور751 751 688 275 ارمغان حجاز
یہ شعرِ نشاط آور و پُر سوز و طرب ناک448 415 382 165 بال جبریل