صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "آنچہ"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
تو صاحبِ نظری آنچہ در ضمیرِ من است521 521 471 1 ضرب کلیم