صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "آموختی"، 3 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
“وفا آموختی از ما، بکارِ دیگراں کر دی181 181 155 167 بانگ درا
کرمکِ بے مایہ را سوزِ کلیم آموختی211 211 183 202 بانگ درا
یک نظر کردی و آدابِ فنا آموختی146 146 120 127 بانگ درا