صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "آمد"، 13 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
آسماں نے آمدِ خورشید کی پا کر خبر180 180 153 166 بانگ درا
باطنش آمد محیطِ ہفت چرخ465 465 429 183 بال جبریل
ببازارِ محبّت نقدِ ما کامل عیار آمد307 307 275 315 بانگ درا
بہار آمد نگار آمد، نگار آمد قرار آمد306 306 275 314 بانگ درا
بیا ساقی نواے مرغِ زار از شاخسار آمد306 306 275 314 بانگ درا
تصرّف ہاے پنہانش بچشمم آشکار آمد306 306 275 315 بانگ درا
صداے آبشاراں از فرازِ کوہسار آمد306 306 275 314 بانگ درا
پس از مدّت ازیں شاخِ کہن بانگِ ہزار آمد306 306 275 315 بانگ درا
پوستیں بہرِ دَے آمد، نے بہار472 472 434 191 بال جبریل
کہ خونش با نہالِ مِلّتِ ما سازگار آمد307 307 276 315 بانگ درا
کہ خیلِ نغمہ پردازاں قطار اندر قطار آمد306 306 275 314 بانگ درا
’ ما از پئے سنائیؔ و عطّارؔ آمدیم‘361 359 314 37 بال جبریل
’دریغ آمدم زاں ہمہ بوستاں436 438 403 151 بال جبریل