صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "آمدم"، 2 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
باطنش آمد محیطِ ہفت چرخ465 465 429 183 بال جبریل
’دریغ آمدم زاں ہمہ بوستاں436 438 403 151 بال جبریل